Photographs. > Union.

Harlem, New York
Harlem, New York
2013